Shibari workshop at Telaviv. Izraela. Model: Jevgenia. Shibari by Mosafir